تاریخ انتشار:97/4/6 - 10:04
شماره مطلب:139746
نوزدهمين همايش تخصصي گفتارماه

برگزاري گفتارماه 19

همايش تخصصي گفتارماه 19 برگزار مي شود. به گزارش دبيرخانه گفتارماه مركز بسيج فرهنگيان نوزدهمين همايش تخصصي گفتارماه با موضوع: فرقه هاي نوظهور وعرفانه