تاریخ انتشار:99/7/19 - 10:55
شماره مطلب:1399719
نرم افزار اربعين

کتاب الکترونیکی اربعین حسینی

 

کتاب الکترونیکی اربعین حسینی

این پرسش مطرح است که چرا کتاب الکترونیکی اربعین و مانند آن برای بخش تربیتی سامانه شاد طراحی و تدوین نمی‌شود؟ 

 الف- فرصت های کرونایی:

با حضور ویروس منحوس کرونا، فرصتی برای اهل اندیشه و قلم پدیدار شده است که در نظام آموزشی کشور و دانشگاه‌ها و همچنین حوزه‌های علمیه، صحنه‌های تحول آفرین اربعین حسینی و آثار درمانگرش را برای همه مؤلفین و مدرسین، متربیان به صورت سعمی و بصری متذکر شوند.

در ساحت‌های ششگانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عطش معارف در هم تنیده شده راهپیمایی جهانی اربعین برای هدایت دانش‌آموزان غیر قابل انکار است، به همین دلیل، چشم‌نوازی‌های صحنه‌های مهرورزی و دلداگی‌های کمیاب اجتماع اربعین قادر است نرم افزارهای معرفتی مراکز فرهنگی، آموزشی و مهارتی را در گستره جهانی برای سیاست‌گزاران و مسؤولین دیندار به صورت غیر منتظره جذاب و انگیزشی  نمایش دهد، با توجه به رویکرد جدید نظام آموزشی در فضای مجازی دروس محبت و منزلت انسانی این کتاب گرانسنگ، داروی امراض فردی و اجتماعی مکتب لیبرالی استثماری بوده و هست که از جمله آن درمان بی مهری های نرم و سخت و خشونت های متنوع و متعدد امروز بشر است مانند فردی زیستن یا با حیوانات زندگی کردن و انواع خودکشی‌های جسمی و شخصیتی و حیثیتی و.... اما دستاوردهای بی بدیل اربعین حسینی به قدری غنی و  راهگشاست که می توان جهت پشتیبانی متون مبانی سند تحول با قدرت و قوت، آنها را  آماده سازی کرده و به جامعه فرهنگیان ارائه کرد.

اجتماع بی بدیل اربعین از واقعه جهاد انسان کاملی منشا پذیرفته که حالت تسلیم و رضا در برابر خداوند حکیم را در گردنه‌های سخت زندگی که برای بشر امروز یأس و ناامیدی می تراشد به نهایت باورمندی و پیروزی در انتخاب سبک زندگی معنوی تبیین و تشریح کند که این حادثه اجرای عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی را ممکن معرفی کرده و دو بعدی بودن حیات طیبه سوره نحل را راهکار نجات بردگی مدرن انسان های امروز دانسته، و هم چنین رافع پیوندهای خشونت آمیز ناشی از تحقیر- ترس- تهدیدات و ارعاب یا سبک مدیریت انتفاعی ناشی از سودگرایی – استعماری یا استخدام ظالمانه دیگران که در نظام آموزشی مدارس سکولار چینش شده درمانگر باشد. اربعین حسینی ارتباط میان اعضای جامعه را به ارزش‌های انسانی و اخلاقی، معرفت، محبت واطاعت از خداوند رئوف و پیروی آگاهانه و اختیاری از نظام معیار دینی بدون تحریف معطوف می‌دارد.

در جامعه اربعین پسند، روابط ظالمانه و تعصبات نژادپرستانه طرد می شود و بر اصل توحید ربوبی عنوان اساس تکوین و گسترش روابط اجتماعی عاطفی تأکید می‌گردد. با توجه به آثار اربعین در دهه چهارم انقلاب اسلامی بر روی جامعه بین‌المللی، جامعه‌شناسان و روانشناسان جهان را جهت مبانی نظری اربعین حسینی به قضاوت فراخوان داد که آیا وضع مطلوب زندگی بشر در همه ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معیار اسلامی که جمهوری اسلامی بر مدار آن استوار است و تحقق غایت زندگی یعنی قرب الی الله یا همان خدایی شدن را در خود دارد می تواند جایگزین داشته باشد، این عنصر قیم تقرب الی الله در راهپیمایی همه جانبه نگر اربعین حسینی   مشهود و ملموس است.

این گونه زندگانی مستلزم ارتباط آگاهانه و اختیاری با حقیقت هستی و تشدید رابطه با خداوند عالمیان در همه شئون فردی و اجتماعی زندگی بشر است که بدون انتخاب آگاهانه و آزادانه­ اسلام ناب محمدی یک خواب و خیال است، بنابراین یکی از مشخصات اصلی حیات طیبه، تکیه بر ارزش غایی زندگی و نظام معیار متناسب با آن یعنی فطرت کمال گرا که حاصل آن (قرب الی الله) است می باشد. زیرا با توجه به مبانی دین و ارزش های مقبول، لزوم پذیرش ربوبیت خداوند متعال به عنوان یگانه رب حقیقی جهان و انسان، توسط بشر در اربعین سید الشهدا استقبال می گردد.

در اجتماع بی نظیر اربعین حسینی یگانه پرستی محبت و مهرورزی بی بدیل زائران حسینی موج می زند، همان محبتی که جامعه بشری در قحطی آن گرفتار آمده است. داوطلبان در زیارت اربعین نعمت گرانقدر تقوای عملی یا خویشتن بانی رفتاری را در تشکیل جامعه مهدوی به نمایش می گذارند و در واقع جشن اخلاق ملکوتی بر پا می کنند.این اجتماع آرمانی بشارت دهنده جامعه مهدوی پاسخی برای نظام سکولار دارد که دین حقیقی تبعیض و تفاوت ظالمانه در خود  ندارد، بلکه قاعده و قانون احسان و عدالت در نظام آموزش مهدوی از آرمان و آمال به افعال و رفتار آورده که به همین سبب انسان‌ها را از سراسر جهان با رغبت باطنی برای ثبت نام در این مدرسه فطرت گرد هم جمعیت درونی بخشیده است. نظام اجتماعی اربعین چرخش هایی را در ابعاد مختلف زندگی بشر به نمایش بین المللی نهاده است که به برخی از آنها اشاره می گردد.

ب- سرفصل های تربیتی در کتاب الکترونیکی اربعین:

 1- اربعین و تعمیم نشاط مهرورزی:

1- چرخش از مهرورزی و محبت فردی به احسان و اطعام اجتماعی در راهپیمایی یکی از جاذبه هایی است که دل هر آزاده‌ای را می رباید چرا که این از خود گذشتگی حس همنشینی با فرشتگان را به اطعام کنندگان می چشاند.

2- اربعین و جراحی کردن نظام طبقاتی:

 چرخش از زندگی اشرافی و تفاخری به زندگی ساده و تعاملی و مشارکتی در جمعیت اربعین بی طبقه این معجزه اجتماعی مشاهده می‌شود یعنی همه آماده و مستعد خدمت‌رسانی هستند بدون توجه به تفاوت‌های ظاهری و مرز بندی‌های مالی و مادی و عناوین انسان ساخت اعتباری موقتی و مقطعی می‌باشند.

3- اربعین و ثروت و سرمایه دوبعدی:

چرخش از پاداش مادی و سودگرایانه به پاداش معنوی و خدمت مومنانه در میان عاشقان انجمن اربعین از دستاوردهایی است که دین اسلام را کامل و کمال آفرین می نمایاند چرا که تنها آیینی که اقتصاد آن اطعام فقیر و یتیم و اسیر را بر خود در حالت نیاز اولویت می دهد در راهپیمایی اربعین به عیان تفسیر می شود و چرخش از تفاخر قدرت و ثروت بر خدمات افتخاری جهت دفع و رفع نیاز مستمندان یک مدال ماندگار محسوب می گردد.

4- اربعین و عدالت آموزشی:

چرخش از تربیت طبقاتی به آموزش همگانی در آموزشگاه اربعین از ویژگی‌های اسلام ناب محمدی(ص) است که مناظر چشم نواز آن در شیفتگان دستگاه اربعین بر همگان آشکار است چرا که تمامی سیر کنندگان این طریق در قلب خویش سلامتی ظاهر و باطن  شرکت کنندگان و تفکر خدمت رسانی و هم چنین رفتاری امان دهنده را بصورت مثلث مومنانه با یکدیگر مبادله می‌کنند و در این موضوع با همدیگر به سبقت و سرعت می پردازند و این تنها کلاسی است که در آن بعد سوم معرفت آموزش داده می شود چراکه چرخش از زیباشناختی خیالی به هنر و زیباشناختی عقلی و شهودی راه یافته و انسانیت را از جمال خداوند وجدان می‌کند.

5- اربعین و قلب توحیدی:

چرخش از اطاعت و عبادت چند خدایی به پرستش خداوند یگانه در قلوب اهالی اربعین می درخشد چرا که همگان بر این پایه واساس استوارند که خدمات مومنانه خویش را به خداوند متعال نسبت داده و خود بینی را ذبح نموده و از تعدد من به وحدت او سیر کنند.

6- گسترش و وسعت خود رحمانی در اربعین:

چرخش از کنترل اداری و اجباری به خود کنترلی و خویشتن بانی در اهالی عاشقانه حسینی از جنس اخلاق اهالی تمدن بزرگ مهدوی است زیرا نه از پلیس و پاینده و دوربین خبری است تا افراد به واسطه آنها کنترل شوند و نه اینکه در صورت خطا برابر دستورات اداری اجبار به کار صواب شوند.

7- رقابت زدایی در اربعین:

 چرخش از رقابت و انتقام به رفاقت و استکمال توسط حس خدمت رسانی کاروان اربعین از تمدنی خبر می دهد که تار و پود آن از سبقت و سرعت در خدمت مومنانه می رساند به سبب آنکه جاده کمال در پیش آنان پایان پذیر نیست و سرعت و سبقت آنها سبب نقص و عیب و خجلت زدگی دگر شرکت کنندگان نمی گردد بر خلاف راهپیمایی در جهان که تحقیر و بازماندگی نشانه عیب و نقص آنان در دیدگان دیگران به نمایش در می آید.

8- اربعین و حذف نژاد پرستی:

چرخش از قبیله گرایی و نژاد پرستی به معرفت گرایی و فرشته خویی در میان تشکیل دهندگان اربعین چنان نسیم جانفزایی پدید می آورد که سفید وسیاه و عربی و عجمی و هم چنین شرقی و غربی بر همدیگر حس تفاخر ندارند و گویا همه از یک خانواده و ملت در این جمع معنوی حاضر شده اند.

9- اربعین زمینه ساز مکتب مقاومت:

چرخش از ظلم پذیری و انفعال به ظلم ستیزی وعدالت پذیری حامیان دستگاه اربعین چنان انعکاسی در جوانان کشورهای اسلامی و آزادگان جهان داشته است که قدرت استکبار جهانی را درهم و بر هم شکسته است و همچنان این قدرت مقاومت در برابر ظلم کشورهای کودک کش ایستادگی دارد به قامت نورانی شهیدان تاریخ 

10- اربعین و ترکیب شور و شعور:

 چرخش از ظاهرگرایی و حس پرستی به معنویت طلبی عقل سالار شیفتگان مکتب حسینی در اربعین در قالب خنثی نمودن توطئه دشمنان اسلام و مسلمین و بی توجهی به روابط گذشته تلخ که کفار و مشرکین از برای مسلمانان طرح ریزی کرده اند آنچنان عارفانه سیر می کنند که با شور حسینی عضلات عقل خویش را ورزیده و برجسته می کنند.

11- اربعین و خرافه زدایی:

چرخش از دیوزدگی و دین‌گریزی به هم‌نشینی با فرشتگان و دین سالاری از خصوصیات زائرین اربعین حسینی است زیرا شیطان در جاده اربعین دعوت نمی شود به دلیل آنکه دشمن آشکار انسان در سرزمینی بار می اندازد که فرشتگان حضور نداشته باشند و در اربعین حرص و بخل و طمع ظهور و بروزی ندارند تا شیطان به واسطه آنها انسان را به خرافه پردازی مجبور و محصور بنماید.

12- اربعین و خدمات همه جانبه:

چرخش از بهره برداری تک بعدی به تعامل و تبادل همه جانبه در اجتماع اربعین از علائم امکان تمدن جهانی مهدوی است زیرا که قلب و عقل و رفتار در زائرین کربلای حسینی از یک اتحاد مثل زدنی برخودار است که رفتار چند ساحتی را به نمایش می گذارد مانند ساحت اعتقادی – عبادی- اخلاقی و اقتصادی و حرفه ایی و زیبا شناختی و هنری و سیاسی و اجتماعی که منظوم شدن این ساحت ها خود برای پاک سیرتی جاذبه آفرین است

13- اربعین و عدالت جنسیتی:

چرخش از برتری جنسی و قومی به عدالت اجتماعی و تساوی حقوق انسانی در میان فرهیختگان اربعین، عدالت جنسیتی را با رعایت دستورات الهی و احکامی اسلامی به گونه‌ای مهندسی می نماید که هیچ زن و مردی حس تفکیکی به آنها دست نمی دهد بلکه به واسطه عدالت جنسیتی و رعایت عفاف و حجاب احسان به عدالت زیبایی فراموش ناشدنی می دهد.

14- جلوه های حقوق بشری در اربعین:

 چرخش از تبلیغ ظاهری حقوق بشری به تأمین و توزیع عملی حقوق همه موجودات در اربعین حسینی، از حقوق پوشالی و تو خالی بودن مکتب لیبرال سرمایه داری پرده برداری نموده به طوری که برای رفع این رسوایی، روساء و مستکبرین کودک‌کش از هیچ فتنه، توطئه و شرارتی برای لطمه و ضربه زدن به این تابلوی بلند مرتبه حقوق انسانی کوتاهی نمی کنند. 

15- اربعین و تقویت کانون خانواده:

 چرخش از مسؤولیت پذیری فردی به مسؤولیت پذیری جمعی و تشکیل خانواده در ایام متبرک اربعین چنان در ارتباط قلبی شرکت کنندگان صفا و صمیمیت بر پا می کند که زیربنای کانون خانواده از استواری آن به زندگی مشارکتی و مومنانه مشتاق گردیده و از برکات آن بافت جامعه صالح تامین می گردد.

16- اربعین و متافیزیک:

چرخش از گرایش به علم مادی و تجربی به علم معنوی و ماندگار در برنامه های زائرین اربعین توسط خدمات مومنانه بر آمده از علم حضوری و مناظر شهودی برای مناجات کننده گان در حال بارش اشک در فراق محبوب زیارت کنندگان را از سطح علم مادی به علم مجرد صعود می‌دهد و خود را مخاطب فرشتگان و شهدا می یایند.

17- اربعین و تربیت فرا بر مرز:

چرخش از تحدید سن آموزش و توقف آن به تعمیم تربیت همه جانبه و بدون توقف مکانی و زمانی برای زائرین در اربعین که شاید سن و سال آنان یک سال قمری را پشت سر نگذاشته باشد و یا مردان و زنانی که قد آنان دال شده که از نقاط مختلف جهان و در لحظه هایی از شب و روز جلوه های آنان برای ملائکه الهی برترین و خوش بوترین لحظات می تواند باشد.

18- اربعین و درمان آلام روحی و روانی بشر:

 چرخش از درمان مادی آلام بشری به پیشگیری آسیب ها و آفات روحی و روانی مردم عاشق در جاده های اربعین چنان به دارو و اکسیر دست یافته شهود می شوند که گویا در وجود آنان از بدو تولد بدون درد از مادر متولد شده اند را می توان مشاهده نمود که خود دیدار با آنان نوعی روح درمانی است.

19- اربعین و جامعه هنری:

 چرخش از هنرمندان جسمانی به هنرمندانی که ادامه زیبایی های در جسم را به ماندگاری در روح مجرد ترسیم و تصویر می کنند؛ هنرمندانی که با کشف لحظات جهان آخرت در دنیای فانی انسانیت را بر سفره بهشت آخرت در عالم ناسوت میهمان می کنند.

20- اربعین و اقتصاد مردم مدار:

 چرخش از اقتصاد رفاه محور به اقتصاد مردم مدار در اربعین نوید از آن دارد که انقلاب اسلامی ایران با حفظ ارزش های معنوی و معرفتی و آموزهای قرآنی و سبک زندگی عترت آل الله قادر است اقتصاد رفاه محور وآسیب های آن را پیشگیری نموده و با درمان بیماری های آن توسط جلوات اسلام ناب محمدی که نمونه ای از آن در موکب های اربعین و نوع خدمات مومنانه آنها بر زمین و زمان هویدا است وبر هیچ اقتصاد دانی پوشیده نیست می تواند سرعت و سبقت متربیان در جاده حکومت عدل جهانی را با عطر انتظار مهدوی در جامعه خصوصا مدارس افزایش داد.

 

 

افزودن نظر جدید

کد امنیتی
کد امنیتی برای جلوگیری از ارسال اسپم می باشد.
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.

پیوندهای تصویری